Vejledning til årbogsforfattere

 

Vejledning:

Artikler til Årbogen for Randers Amts Historiske Samfund

På redaktionen modtager vi gerne artikler til kommende årbøger. Nedenstående vejledning er udarbejdet som en hjælp til forfatterne og er helt sikkert en stor hjælp for redaktionen.

Artikler indsendes til redaktionen inden 1. august, enten elektronisk som mail til straarupkaren@gmail.com eller pr. post med indlagt USB til Randers Amts Historiske Samfund, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C.
Indsendt materiale vil normalt kunne returneres sammen med årbogen.

Redaktionen beslutter, hvilke artikler der skal optages i årbogen.
En forfatter kan normalt ikke få optaget flere artikler i samme årbog.

Tidsplanen vil normalt være:
1. august: Indsendelsesfrist, gerne tidligere.
Medio oktober: Korrektur, PDF-fil sendes elektronisk til forfatterne.
1. december: Årbogen er færdig fra trykkeriet.

Vi bringer gerne en god historie, der har sin rod fortrinsvis i det geografiske område (det gamle Randers Amt, 1793-1970), som årbogen stadig dækker. Emnerne kan strække sig fra personalhistorie over topografiske beskrivelser til beretninger om bestemte begivenheder, arkæologiske fund, bygninger, egne eller samfund. I specielle tilfælde kan det geografiske område også udvides, hvis vi skønner, at artiklen har interesse for vore medlemmer.

Teksten sendes som Word-fil eller et andet anerkendt tekstformat (ikke PDF).
Undlad opsætning. Årbogen bliver sat op af en professionel layouter, som alligevel fjerner al formatering.
Benyt ligefremt og læsevenligt sprog, undgå forkortelser og specifikke fagudtryk. Benyt nugældende retskrivning, hvis der ikke er tale om citater.
Lav en kort, interessevækkende overskrift.
Forsøg at bygge teksten op, som journalister gør det – skriv det spændende og vigtige først.
Inddel i afsnit med overskrifter. En god overskrift og afsnitsoverskrifterne er ofte det, der “lokker” læseren til at læse hele artiklen.
Citater fra andre værker angives som regel i kursiv.
Markér gerne i teksten, hvor billeder ønskes anbragt.
En artikel må normalt ikke indeholde mere end 5.000 ord.
Send også et forfatterportræt (foto) og kontaktoplysninger om forfatteren på max. 100 ord (navn, adresse, tlf. e-mail, evt. hjemmeside, relevante stikord).
Kilder og litteraturliste anbringes normalt efter artiklen.
Indsend gerne en navneliste med de navne fra artiklen, der ønskes medtaget i årbogens alfabetiske navneregister.

Billeder og andre illustrationer sendes i særskilte filer og skal have en god opløsning, (grafiske filformater som .jpg/.jpeg .tiff .png). Billedfiler under 1 MB/300 dpi vil normalt ikke blive gode i årbogen.
Artiklernes illustrationer har stor betydning for årbogens endelige omfang og udseende.
Redaktionen vil derfor somme tider flytte, udelade eller beskære de illustrationer, der følger artiklerne, ligesom vi til tider vil forøge antallet af illustrationer i den enkelte artikel. Giv gerne en anvisning af, hvor omtrent illustrationerne ønskes placeret i artiklen.

Forfatteren sørger selv for at have afklaret forhold vedr. ophavsrettigheder til billeder.

Når artiklen er offentliggjort i årbogen, tilhører den Randers Amts Historisk Samfund. Vi vil også gerne vide, hvis artiklen allerede har været publiceret.
Forfattere får ikke kontant honorar for artiklen, men får udleveret 5 stk. årbøger ved udgivelsen.

Redaktøren kan kontaktes for yderligere uddybning:
Karen Straarup
8644 3014  2464 2166
straarupkaren@gmail.com