Samfundets Historie

Randers Amts Historiske Samfund blev oprettet ved et konstituerende møde i Helligåndshuset den 7. juli 1906.
Der blev i dette tidsrum oprettet flere amtshistoriske samfund og der havde gennem nogen tid været drøftelse af muligheden for at oprette et i Randers amt, der dengang var et selvstændigt amt. Imidlertid var der en slags konkurrence mellem Aarhus og Randers om, hvem der skulle tage initiativet her i området. Det blev vist nærmest et hurtigt initiativ, der førte til, at Randers etablerede sig som selvstændigt samfund.

Ifølge lovene skulle samfundet virke til oplivelse af den historiske sans ved at søge at samle oplysninger om befolkningens liv og færden i tidligere tider i amtet. Den vigtigste form for formidling skulle være en ” Aarbog i saa stort Omfang, som Pengemidlerne tillader det.” Det blev den væsentligste aktivitet og det er da også fremdeles den vigtigste årlige begivenhed i arbejdet. Det er sådan i dag, at kontingentet lige netop kan betale udgivelsen, der udsendes til alle medlemmer.

Samfundet fik arkivar Thiset til at udforme et “for Samfundet ejendommeligt Mærke ” nemlig det segl eller logo, som vi stadig bruger. Våbenet viser Dannebrogskorset med seglene for amtets byer, her er Randers placeret i midten, hertil kommer herredsvåbnene.

Foredrag blev den anden hovedopgave for Historisk Samfund. På det konstituerende møde holdt hr. pastor Christensen, Kristrup et historisk foredrag om forskellige sagn og tildragelser fra Randersegnen. Det første år fik samfundet 300 medlemmer. Formand blev redaktør Engelbert Dröhse, som sad indtil 1939. Han har været redaktør for årbogen i meget lang tid.

Årbogens emner var mest samlet om personalhistorie, enkelte bygningers historie, stedsbeskrivelser og landboforhold.

I 1970-erne og årene derefter begyndte en stor udgiverperiode i samfundets historie. Overlærer Ole Warthoe-Hansen udgav Randers Håndværkerlav, sidenhen fulgte Søkøbstaden Randers. I 1980-erne tog bogudgivelserne fart med bl.a. arkivar Peter Bondesens: Skulptur i det fri i Randers, overlærer P. Sloth Carlsens: Mariager Kloster. De seneste udgivelser, som meget markant har sat deres præg på samfundet i dette årti har været herregårdsbøgerne Fussingø, Rosenholm, Gl. Estrup og Overgaard. Herregårdsserien, som er redigeret af lektor Frits Nicolaisen, har betydet meget for Randers Amts Historiske Samfund. To meget væsentlige lokalhistoriske udgivelser er pastor Henning Hall’s bøger Ryttere og Rak samt Mammon og magt i slottets skygge. I 1994 udgav samfundet bogen Sct. Mortens Kirke..

I mange år har Historisk Samfund afholdt ture både til udlandet og i Danmark, der kan læses beretninger om turene i årbøgerne, temaerne har været de gamle danske områder f. eks. i Sverige og Nordtyskland, men også fjerne lande har været besøgt

I 1982 udsendtes Indeks til historisk Årbog, dette indeks føres videre og udsendes formentlig i en ny udgave til 100 årsjubilæet, men allerede nu er det muligt at læse de seneste tilføjelser, idet et af samfundets indsatsområder er oprettelsen af en hjemmeside på internettet. Denne aktivitet er sammen med en forstærket indsats med Meddelelser til Medlemmerne, som et lille lokalhistorisk blad de nyeste skud på træet, som blev plantet i 1906.
Skrevet i 2006.